Biblijny porządek rodziny i obalanie błędnych przekonań na jego temat

Biblijny porządek rodziny i obalanie błędnych przekonań na jego temat

Zbyt łatwo jest wskazać na wiele źródeł i wykrzyknąć: “to jest powód, dla którego społeczeństwo się stacza!”. W większości przypadków, gdy te powody są zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi negatywnymi wpływami, szczerze uważam, że większość nieszczęść w naszym społeczeństwie można naprawić nie tylko wtedy, gdy przyjmiemy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ale także wtedy, gdy całkowicie porzucimy światową definicję rodziny i całkowicie przyjmiemy biblijny Boży standard małżeństwa i wychowywania dzieci.

Zanim zacznę, muszę coś wyjaśnić. Poniżej w tym artykule pojawią się koncepcje podporządkowania żony mężowi, które będą wydawać się archaiczne i wręcz błędne z punktu widzenia współczesnego, XXI-wiecznego, [egalitarnego], świeckiego, feministycznego punktu widzenia. Zawsze będę stał po stronie tego, co Pismo Święte głosi w każdej kwestii, ponieważ społeczeństwo może i zmieniło się na wielu frontach w wielu tematach na przestrzeni tysięcy lat, jednak  Ty, ja i my wszyscy powinniśmy stać po stronie tego, co głosi Bóg, bez względu na to, jakie byłyby konsekwencje posiadania takich opinii. Kultura się zmienia; Słowo Boże trwa wiecznie.

Chcę zaoferować to: Mocno wierzę, że we współczesnej kulturze zachodniej kobiety powinny mieć równy status z mężczyznami na wiele różnych sposobów – w rządzie, przy urnie wyborczej, w miejscu pracy i w świeckim “ratuszu” (zarówno online, jak i w dosłownej, fizycznej formie). Jestem za tym, by kobieta została prezydentem Stanów Zjednoczonych, była moim przełożonym w pracy, otrzymywała równe wynagrodzenie za porównywalnie taką samą prace itd.

Uważam również, że w oczach Boga, pod względem zbawienia, statusu, wartości i znaczenia, zarówno mężczyźni, jak i kobiety są równi w Chrystusie i nie powinny być traktowane jako obywatele drugiej kategorii w Królestwie. Jak stwierdza List do Galatów 3:28: “Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.”

 

O co właściwie chodzi

 

To, z czym się nie zgadzam, to przedefiniowanie ról mężczyzny, kobiety i dzieci w kontekście rodziny. Z tego powodu weszliśmy równie pochyłą upadku prowadzącego nas w chaotyczne bagno, które doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby rozwodów i rodzin z jednym rodzicem. To tak, jakby ktoś wyrwał koła zębate i rolki o prawidłowych rozmiarach na bardzo długim przenośniku taśmowym i zastąpił je dużymi tam, gdzie powinny być małe, a małymi tam, gdzie powinny być duże. Niektóre części będą poruszać się szybciej niż planowano, a inne wolniej… aż całość tak się spartoli, że przestanie działać poprawnie.

Należy zatem odszukać biblijną definicję małżeństwa i rodziny i zastosować ją w każdym domu. Chociaż Pismo Święte nie podaje konkretnej kolejności, krok po kroku, priorytetów relacji rodzinnych, to biorąc Biblię jako całość w kontekście, możemy uzyskać całkiem niezłe wyobrażenie o tym, jak powinno być to ułożone.

Doskonałym miejscem do rozpoczęcia budowania rodzinnych ram jest 1 List do Koryntian 11:2-16. Zachęcam wszystkich do odkopania swoich Biblii lub uważnego przeczytania tego fragmentu online, aby uchwycić najważniejszy kontekst, aby uporządkować tę trudną kwestię.

Jak można zauważyć w wersetach 3 i 4, hierarchia jest następująca: Bóg Ojciec -> Jezus Chrystus -> Mężczyzna -> Kobieta.

 

Bóg jest pierwszy

 

Zaczynamy (jak zawsze powinniśmy) od Boga. Księga Powtórzonego Prawa 6:5 głosi, że: “Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił”. Jedną rzeczą jest wierzyć w Boga lub jakąś wyższą siłę, ale zupełnie inną rzeczą jest uczynienie Go najważniejszym we wszystkich sprawach w naszym życiu. Całe serce, dusza i siła powinny być oddane miłości do Boga, stawiając Go ponad wszystko inne.

 

Jezus Chrystus jest następny, jako Głowa Kościoła

 

Następny byłby Pan Jezus Chrystus. Tak, Chrystus jest w pełni Bogiem (Ewangelia wg św. Jana 1:1, Ewangelia wg św. Jana 10:30, List do Hebrajczyków 1:8, List do Kolosan 1:18; List do Kolosan 2:9, by wymienić tylko kilka wersetów). Jednak pomimo tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem Synem, wieczną Drugą Osobą Trójcy, uniżył się i stał się pokornym człowiekiem, aby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy:

„6 On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,

7 lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,

8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,

10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.” – List do Filipian 2:6-11

Jezus Chrystus dobrowolnie przyjął tę podrzędną rolę pod Bogiem Ojcem, aby mógł stać się zastępczym zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Innymi słowy, krew musiała zostać przelana, a ponieważ Bóg tak bardzo nas umiłował i wymagał doskonałej ofiary, posłał Swojego Syna, aby wykonał to dzieło za nas (1 List św. Piotra 2:24 i 1 List św. Piotra 3:18).

Teraz, po zmartwychwstaniu, Jezus Chrystus jest uwielbiony i jest Królem i Głową Kościoła. W całym Nowym Testamencie Jezus jest porównywany do Oblubieńca, a Kościół jest określany jako Jego Oblubienica.

 

Potem przychodzi mężczyzna, a kobieta mu się podporządkowuje

 

Następni w “porządku dziobania” są śmiertelni, ziemscy ludzie, z których mężczyźni są przodujący, jeśli chodzi o rodzinę. Może to być obraźliwe dla tych, którzy wychowali się poza kościołem. Nadal muszę z przekonaniem trzymać się tego, ponieważ jest to Słowo Boże.

Jeśli chodzi o biblijny porządek rodziny, dwa wersety Pisma Świętego, które to podsumowują, to (jak wspomniano powyżej) 1 List do Koryntian 11:3: „Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową3 każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.” A także List do Efezjan 5:23: „bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała.”

Ponieważ zapoznaliśmy się już fragmentem 1 Listu do Koryntian, spróbujmy jeszcze raz zebrać w całość kluczowy kontekst piątego rozdziału Listu do Efezjan i go rozłożyć. Oto tłumaczenie natchnionych Duchem Świętym wskazówek Apostoła Pawła:

„21 Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!

22 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,

23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała.

24 Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim.

25 Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,

26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,

27 aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.

28 Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.

29 Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, 30 bo jesteśmy członkami Jego Ciała.

31 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.

32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

33 W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!” – List do Efezjan 5:21-33

Sposób, w jaki fragment zaczyna się w wersecie 21 – “Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!” – jest poważnym przypomnieniem, że we wszystkich rzeczach powinniśmy mieć podstawę do praktykowania pokory, bezinteresownej miłości i służenia sobie nawzajem poprzez poddawanie się sobie nawzajem w Ciele Chrystusa.

Począwszy od wersetu 22, aż do wersetu 24, znajdują się wskazówki dla żon w małżeństwach, aby poddawały się swoim mężom: “Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała.  Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. “

Zasada ta jest również wspomniana w Liście do Kolosan 3:18-19: “Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi!” oraz w 1 Liście św. Piotra 3:1-2: “Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.”

Tutaj wszystko jest jasne. Bóg nie wzywa do dziwnego wypaczania biblijnych dyrektyw, do stosowania interpretacji “pół-boskiej/pół-świeckiej”, ani też do wybierania i ignorowania tych wersetów. Nie powinniśmy stosować podejścia 50/50 do tego, kto nosi spodnie w małżeństwie. I z pewnością nie powinniśmy praktykować tego, że to kobieta jest szefem w domu!

 

Mężczyzna ma troszczyć się o kobietę

Mając to na uwadze, należy podnieść nieuniknioną kwestię: ta zasada, że mężczyzna jest głową kobiety, nie może być nadużywana.

Innymi słowy, nie daje to facetowi wymówki, by traktować swoją kobietę jak śmiecia lub gniewnie szczekać na nią z rozkazami. Dominacja dla dominacji jest niedozwolona. Mąż w Bożym małżeństwie nie powinien zachowywać się jak uprzywilejowany, leniwy, samolubny głupiec. W rzeczywistości jest to wręcz przeciwne do egocentrycznego, obraźliwego lekceważenia współmałżonka. Mąż musi dążyć do doskonałego modelu Jezusa Chrystusa pod względem poświęcenia, bezinteresowności i bezwarunkowej miłości:

„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.” –  List do Efezjan 5:25-28

Nie należy tego lekceważyć! Pamiętasz zacytowany powyżej fragment Listu do Filipian o tym, jak Jezus Chrystus uniżył się, by stać się człowiekiem i umrzeć za grzechy całej ludzkości? To jest głęboka miłość agape [akt woli poparty czynem], którą mężowie muszą okazywać swoim żonom. Miłość mężczyzny oczywiście nie uświęca jego żony tak, jak Chrystus czyni to z Kościołem, ale mąż powinien nadal postrzegać duchowy wzrost swojej żony w Chrystusie jako główny priorytet.

W wersecie 28, 5 rozdziału Listu do Efezjan jest mowa o tym, by mężczyźni kochali swoje żony tak bardzo, jak kochają samych siebie: “[…] Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.” Nie ma miejsca na egoizm w sposobie, w jaki mąż traktuje swoją ukochaną żonę. Musi darzyć swoją kobietę takim samym szacunkiem jak siebie samego, z najwyższą uwagą i głęboką miłością.

Podsumowując, nie ma tu miejsca na paradowanie w stylu macho, któremu mężczyzna może się oddawać. W tej męskiej roli nie ma miejsca na zastraszanie, zarozumiałość, dążenie do władzy czy chciwość. Na mężach spoczywa gigantyczna odpowiedzialność codziennego życia w najwyższym poświęceniu, miłości, trosce, honorze i szacunku dla swojej żony.

Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnijmy kilka błędnych przekonań lub sposobów, poprzez które uległość kobiety mężowi może zostać wypaczona.

Błędne przekonanie #1: Każda kobieta może być rządzona przez każdego mężczyznę.

Jest to błędne i wyraźnie wykracza poza sferę zdrowego biblijnego rozumowania. Ponieważ mąż i żona, cytując List do Efezjan 5:31 i Księgę Rodzaju 2:24, są “jednym ciałem”, łączy ich szczególna więź przymierza usankcjonowana przez Boga. Nie obejmuje to żadnego innego mężczyzny, ani w Kościele, ani poza nim.

Błędne przekonanie nr 2: Mężczyzna może wydać żonie dowolne polecenie, a ona musi się do niego zastosować, nawet jeśli jest ono sprzeczne ze Słowem Bożym.

Żona z pewnością może dyskutować ze swoim mężem i udzielać mu wskazówek, rad i mądrości w pojawiających się sytuacjach, ale ostatecznie, gdy trzeba podjąć ostateczne decyzje, kobieta powinna poddać się autorytetowi męża i być z nim w zgodzie jako jednolity front.

Co jednak w sytuacji, gdy mąż zaprzecza Słowu Bożemu? Jest to nieco trudna kwestia i może nie być w 100% czarno-biała.

Najpierw przyjrzyjmy się szerszemu kontekstowi. Biblia mówi nam, że ogólnie jako wierzący mamy podporządkowywać się każdej ludzkiej instytucji i władzy rządowej (1 List do św. Piotra 2:13-17, List do Rzymian 13:1-7), że niewolnicy/słudzy powinni szanować i podążać za swoimi panami (List do Kolosan 3:22-25, 1 List do Tymoteusza 6:1-2 i wiele innych), a jak zobaczymy później, dzieci mają być posłuszne i szanować swoich rodziców (List do Efezjan 6:1-4).[1] A w 1 Liście do św. Piotra 3:1-2 stwierdza: “Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.”

[1] Uwaga: nie są one wymienione w Piśmie Świętym jako pełne i przychylne poparcie dla jakichkolwiek instytucji w społeczeństwie (takich jak despotyczny rząd lub surowy system niewolnictwa), ale po prostu dlatego, że istnieją.

Zawsze będzie ktoś lub coś, czemu mamy się z szacunkiem podporządkować, gdy jesteśmy tu na ziemi. Jednakże, gdy ostatecznie kłóci się to ze Słowem Bożym, Bóg musi zawsze mieć pierwszeństwo przed wszystkim, do czego zmusza nas jakakolwiek ziemska istota. Wierzę, że ta doktryna jest podana  w Dziejach Apostolskich 5:29, kiedy pierwsi uczniowie zostali poinformowani, aby nie głosili Ewangelii Jezusa Chrystusa przez żydowskie władze rządzące: ” «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie.” Uważam, że to samo podejście można zastosować do każdego innego poziomu ludzkiej pozycji, niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna, kobieta czy dziecko.

I wreszcie dzieci

 

Inną przyczyną rozkładu społecznego i rodzinnego jest zmiana priorytetów dotyczących dzieci. Nie mają oni być najważniejszymi członkami rodziny i rządzić całym domem, czego Biblia nigdy bezpośrednio nie mówi ani pośrednio nie sugeruje, że po urodzeniu dzieci rodzice mają je stawiać przed współmałżonkiem.

Jeśli chodzi o ziemskie relacje, mąż i żona zawsze będą dla siebie najbliżsi i najważniejsi, ponieważ poprzez święte przymierze małżeńskie “Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” (Księga Rodzaju 2:24) Więź męża i żony jako jednego ciała ma trwać przez całe życie.

Dzieci są w pewnym sensie przeciwieństwem tego, ponieważ jedno ciało męża i żony tworzy zupełnie nową osobę, która powinna być im uległa, jak to zostało opisane w 6 rozdziale Listu do Efezjan:

    „Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą –  aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.”List do Efezjan 6:1-3

Jak stwierdza powyższy werset, dzieci ostatecznie “opuszczą ojca i matkę”, aby stać się jednością z nowym małżonkiem. W tym momencie dorosłe dzieci nie są już zmuszone do posłuszeństwa swoim rodzicom, chociaż Księga Powtórzonego Prawa 5:16 mówi nam, abyśmy szanowali naszych rodziców, abyśmy żyli długo i aby nam się dobrze powodziło. Do wieku dorosłego dzieci powinny okazywać cześć i posłuszeństwo (List do Kolosan 3:20).

 

Biblijna równowaga

 

Kiedy ta hierarchia jest przestrzegana i honorowana przez chrześcijańskie rodziny w ich domach, osiągana jest prawdziwa równowaga, a Boża miłość i łaska mogą potężnie rozkwitać. Zastosuj to w praktyce. Możesz napotkać pewien świecki opór i krytykę ze strony osób z zewnątrz, jednak możesz być pewien, że Bóg będzie szanował i błogosławił tę konfigurację, ponieważ jest ona wzorowana na Jego planie i projekcie dla rodzin.

Biblijny porządek w rodzinie

“Parasolowy” model biblijnej struktury rodziny

 

Źródło: The Biblical Order of the Family, and Dispelling Misconceptions About it

 

Zobacz na: Czy społeczeństwo naprawdę chce, żeby mężczyźni przewodzili? – Rollo Tomassi
Panie, ile kosztuje wasza uległość i jak ustaliłyście tę cenę? | Kevin Samuels
Dominacja i uległość w małżeństwie: model kapitana i pierwszego oficera
Kto lub co zniszczyło małżeństwo?
Są zbyt tradycyjne, by pozostać w związku małżeńskim | Dalrock

 

 

Współczesny Biblijny porządek w rodzinie

Współczesny Biblijny porządek w rodzinie