György Lukács – węgierski marksista

György Lukács - węgierski marksista

W ciągu ostatnich kilku lat świadomość na temat prac György Lukácsa rosła w świecie zachodnim. Jego sława wynika z rzekomego zaangażowania we wprowadzanie edukacji seksualnej do szkół w Budapeszcie, w szczególności w celu demoralizacji dzieci i demontażu wartości chrześcijańskich.[1] Niektórzy twierdzą, że obecne dążenie w USA do rozszerzenia dyskusji na temat seksu w szkołach wywodzi się od György Lukácsa i ma bardzo złe intencje. Informując o jawnych treściach seksualnych nauczanych w szkołach dla małych dzieci, portal Daily Wire doniósł[2], że w nowojorskich szkołach prywatnych pierwszoklasistom pokazywano graficzne, kreskówkowe filmy edukacyjne o seksie, omawiające masturbację – bez zgody rodziców. Zdjęcia z podręczników dla piątoklasistów krążyły na Twitterze, pokazując, jak bardzo wyraźne treści związane z seksem i tożsamością płciową są omawiane w niektórych kalifornijskich szkołach.[3] Pośród bitwy o edukację seksualną warto przyjrzeć się bliżej, kim był György Lukács; kim jest osoba oskarżana o podważanie wartości rodzinnych.

 

György Lukács [György Bernát Löwinger] (ur. w Budapeszcie 13 kwietnia 1885 – zm. 5 czerwca 1971) był węgierskim filozofem marksistowskim żydowskiego pochodzenia, profesorem uniwersyteckim i politykiem. Uważany jest za jednego z twórców zachodniego marksizmu. Zachodni marksizm to interpretacja dzieł Marksa, która kładzie stosunkowo niewielki nacisk na jego pisma ekonomiczne, a zatem jest bardziej zaangażowana w badanie kultury, trendów kulturowych i rozwoju historycznego z marksistowskiego punktu widzenia.

György Lukács wstąpił do Partii Komunistycznej w 1918 roku i był jej wierny aż do śmierci. Zostanie marksistowskim ideologiem Partii Komunistycznej było radykalną zmianą w jego stanowisku filozoficznym, ponieważ na krótko przed wstąpieniem do partii odrzucił bolszewizm w eseju zatytułowanym “Bolszewizm jako problem moralny” (1918). W eseju tym słynnie argumentował, że cel nie uświęca środków; to znaczy, że jest moralnie niedopuszczalne, aby bolszewizm używał siły do osiągnięcia dobrego celu końcowego. Środki (totalitaryzm i represje polityczne), za pomocą których bolszewicy osiągnęli swój ideał, zepsuły utopijny, dobry cel, do którego dążyli. Esej, który był powtórzeniem Zbrodni i kary Dostojewskiego, twierdził, że bolszewizm jest zły, ponieważ chce dotrzeć do prawdy drogą kłamstwa.[4]

Zaledwie kilka tygodni po opublikowaniu eseju odrzucającego bolszewizm, György Lukács wstąpił do partii komunistycznej. Nieco później, zastanawiając się nad tymi samymi pytaniami, które zadał w poprzednim eseju, Lukács opublikował esej “Taktyka a etyka“. W artykule tym doszedł do dokładnie przeciwnych wniosków niż te, do których doszedł w “Bolszewizm jako problem moralny “. Argumentował, że użycie siły w celu osiągnięcia dobrego celu jest moralnie dopuszczalne. Nie tylko legitymizował użycie siły i terroru w interesie rewolucji, aby osiągnąć komunistyczną utopię, ale uznał to za konieczne. Konceptualizował użycie siły jako “ofiarę”, którą trzeba ponieść, aby wciągnąć “mniej oświeconych” do raju. Swoim esejem próbował intelektualnie usprawiedliwić wszystkie okropności XX wieku. Co więcej, nigdy nawet nie zaakceptował faktu, że długo upragniony “utopijny koniec” nigdy się nie zrealizował – nawet w 1967 r. twierdził, że “nawet najgorszy socjalizm jest lepszy niż najlepszy kapitalizm“.[5]

„Lukacs cytuje w tym miejscu Hebbla: „Jeśli Bóg między mną a czynem do spełnienia ustanowił grzech — kim jestem, bym mógł się z niego wycofać?”. Wątpliwości etyczne nie zniknęły więc, zostały jedynie przytłumione. Punkt ciężkości przesuwa się na pytanie, kto ma popełnić ów „grzech” nie do ominięcia, w imię nadrzędnej racji moralnej.” – Stefan Morawski, Wędrówki młodego Lukácsa : (od Simmla do Lenina)

Wydaje się jednak, że istnieją jedynie poszlaki świadczące o tym, że Lukács faktycznie zaprojektował edukację seksualną w celu obalenia wartości rodzinnych. Peter Hitchens, który postanowił zbadać to twierdzenie, nie znalazł żadnych dowodów bezpośrednio od Lukácsa, że był to jego deklarowany cel.[6] Pomysł, że jego program edukacyjny miał na celu demoralizację dzieci, można znaleźć jedynie u jugosłowiańskiego naukowca, Victora Zitty. Napisał on, że “edukacja stała się czymś perwersyjnym” pod rządami Lukácsa i że “specjalne wykłady były organizowane w szkołach, a literatura drukowana i rozpowszechniana w celu “instruowania” dzieci o wolnej miłości, o naturze stosunków seksualnych, o archaicznej naturze burżuazyjnych kodeksów rodzinnych, o przestarzałości monogamii i nieistotności religii, która pozbawia człowieka wszelkiej przyjemności. Dzieci nakłaniane są w ten sposób do odrzucania i wyszydzania autorytetu ojcowskiego i autorytetu Kościoła oraz do ignorowania nakazów moralności”. Jednakże, argumentuje Hitchens, nawet jeśli Lukács nigdy nie stwierdził, że edukacja seksualna ma na celu obalenie “starych wartości”, Lukács zaproponował unicestwienie wszystkich zachodnich wartości – więc przypisanie tego celu również edukacji seksualnej może być zgodne z duchem idei Lukácsa.

Lukács niewątpliwie wniósł ogromny wkład w krytykę literacką w XX wieku, jednak nic, co zrobił, nie odbyło się bez wielkich kosztów. Był winny represjonowania kilku wybitnych węgierskich autorów, ponieważ jego idee literackie nie uwzględniały przeciwnych poglądów. Sándor Márai, jeden z największych węgierskich pisarzy stulecia, został zmuszony do opuszczenia kraju częściowo z powodu Lukácsa; niektóre wiersze Mihálya Babitsa nie mogły zostać opublikowane, ponieważ były nie do przyjęcia dla jego poglądów literackich.[7] Jego kontrola nad życiem literackim sprowokowała György Faludy’ego do napisania do niego rozpaczliwego i gniewnego listu, oskarżającego go o nieuczciwość, represje polityczne i powodowanie cierpienia węgierskich kręgów literackich. Tłumaczenie najbardziej znaczących wersów listu brzmi: “chwalisz to, co cię brzydzi, / z twoją krokodylą skórą, króliczym sercem, / z twoją wybitną pracą, europejską / sławą i wpływami, a zwłaszcza / z twoim charakterem, / uczyniłeś podrzędne plugastwo intelektualnie akceptowalnym”.

‘dícséred azt, amitől undorodsz,
hogy krokodilbőröddel, nyúlszíveddel,
nagy állásoddal, európai
híreddel, befolyásoddal s főként
jellemeddel, szalonképessé tetted az alávalóságot‘ – Faludy György, Levél Lukács Györgyhöz

[1]. https://satyaagrah.com/india/education/1039-how-pervert-hungarian-marxist-gy%C3%B6rgy-luk%C3%A1cs-created-the-woke-generation-through-the-mass-sexualisation-of-kids-in-schools
[2]. Mairead Elordi, Parents At Elite NYC Private School Outraged Over Graphic Sex Ed Videos Shown To First Graders, 2021, https://www.dailywire.com/news/parents-at-elite-nyc-private-school-outraged-over-graphic-sex-ed-videos-shown-to-first-graders
[3]. James Lindsay, 2020, https://twitter.com/conceptualjames/status/1318923641027989507
[4]. Robert Petkovsek, Bojan Zalec, Truth and Compassion: Lessons from the Past and Premonitions of the Future, https://books.google.ru/books?id=VFITDgAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=lukacs+gyorgy+reach+the+truth+by+lying&source=bl&ots=cuoa3wGm5-&sig=ACfU3U0U4G89l0j8vG2kwDFTyaHXEAeJwQ&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwi8mtq78pX2AhWImIsKHUbgAUUQ6AF6BAg3EAM#v=onepage&q=reach%20truth&f=false
[5]. Ha nem ismered őt, nem értheted a 20. század magyar történelmét, https://www.youtube.com/watch?v=WrGd0jNPnps
[6]. Peter Hitchens, 2020, Hunt over. Snark Found. I locate evidence that sex education was invented to demoralise children. https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/04/hunt-over-snark-found-i-locate-evidence-that-sex-education-was-invented-to-demoralise-children-.html
[7]. Sipos Lajos válaszai,

Źródło: György Lukács – the Hungarian Marxist

Zobacz na: Płeć i bolszewicy: zakwestionowane dziedzictwo – dr Philippa Hetherington
Bardziej śmiercionośna niż wojna: Rewolucja Komunistyczna w Ameryce – Edward Griffin
Przywódczyni komunistyczna, dr Bella Dodd, przyznaje się do infiltracji Kościoła i USA

Krótka historia edukacji seksualnej – dr Miriam Grossman
Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu – Alfred Kinsey
10 pytań do Instytutu Kinsey’a
Zaskarżyć „Planowana Rozwiązłość”! – dr Judith Reisman
Historia i agenda kryjąca się za kompleksową edukacją seksualną
Dziedzictwo Rockefellera: umożliwienie rewolucji seksualnej – dr Judith Reisman, Mary McAlister

Paidika: Czasopismo Pedofilii – Oświadczenie o celu
Apel Pedofila O „Kartę Praw Seksualnych Dziecka”
Izrael próbuje zalegalizować pedofilię – Avi Maoz
Aktywiści twierdzą, że Izrael staje się “bezpieczną przystanią dla pedofilów” dzięki przepisom zezwalającym żydom na legalny powrót.

 

W szkołach religię zastępuje się naukami społecznymi i wprowadza się edukację seksualną.” – Werner Jung Georg Lukács (Stuttgart 1989) s. 83

“Teksty nieprzychylne reżimowi zostały usunięte, mimo że nie pojawiły się nowe, a edukacja naturalnie stała się nieco przypadkowa i perwersyjna. W szkołach organizowano specjalne wykłady, drukowano i rozpowszechniano literaturę “pouczającą” dzieci o wolnej miłości, o naturze stosunków seksualnych, o archaicznej naturze burżuazyjnych kodeksów rodzinnych, o przestarzałości monogamii i nieistotności religii, która pozbawia człowieka wszelkiej przyjemności. Dzieci, nakłaniane w ten sposób do odrzucania i wyszydzania autorytetu ojcowskiego i autorytetu Kościoła oraz do ignorowania nakazów moralności, łatwo i spontanicznie zamieniały się w przestępców, z którymi mogła sobie poradzić tylko policja. Ekscesy, na które pozwalała polityka Lukácsa, ich szkodliwy wpływ na młodzież, były tak wielkie, że nawet József Pogány, osławiony komisarz ds. spraw wewnętrznych, nakazał natychmiastowe zajęcie literatury skierowanej do dzieci i zażądał zaprzestania destrukcyjnych wykładów. Być może była to decyzja oparta na spostrzeżeniu Lenina i Hitlera, że księża nie powinni być całkowicie eliminowani: są najtańszymi i dość skutecznymi policjantami”. – Victor Zitta Georg Lukács’ Marxism: Alienation, Dialectics, Revolution (Haga 1964) s. 106-107.

Dyrektywy nakazywały wprowadzenie edukacji seksualnej i przełamanie tradycyjnego autorytaryzmu w klasie, z komitetami uczniowskimi i wybranymi “mężami zaufania”, którym przyznano uprawnienia w sprawach dyscyplinarnych. Co zrozumiałe, te dwa ostatnie kroki wzbudziły najostrzejszy sprzeciw, zarówno w organizacjach wspierających reżim, jak i poza nimi. Kiedy Pogány zajął miejsce Kunfiego jako oficjalny przełożony Lukácsa, interweniował, aby zatrzymać te dwa programy, co było jednym z niewielu przypadków, w których kontrola Lukácsa została zakłócona.” – David Kettler Culture and revolution: Lukacs in the Hungarian Revolutions of 1918/19 w: Telos nr 10 1971 str. 77-92

„Kiedy 16 listopada 1919 r. admirał [Miklós] Horthy wjechał do stolicy Węgier na swoim niezapomnianym białym koniu, obiecał w publicznym przemówieniu przykładną karę dla Budapesztu, tego “grzesznego” miasta. Przez następne dwadzieścia pięć lat propagandziści kontrrewolucji nalegali na utożsamianie rewolucji z Budapesztem, z obcymi wpływami w tym mieście i ogólnie z kulturą miejską. Przeciwstawiali obraz miejskiej degeneracji obrazowi idyllicznych, czystych rasowo, wiejskich Węgier. Gyula Szekfű, najbardziej wyrazisty z kontrrewolucyjnych historyków, argumentował, że istniała bezpośrednia linia rozwoju od XIX-wiecznego liberalizmu do socjalizmu i wreszcie do bolszewizmu. Wszystkie te ideologie były obcego pochodzenia, obce węgierskiej mentalności, podobnie jak miejscy biznesmeni, intelektualiści i robotnicy, którzy kultywowali te idee. W rzeczywistości, argumentuje Szekfű, każdy rozwój na Węgrzech od czasów rewolucji francuskiej, w tym polityka partyjna, odzwierciedlał obecność obcokrajowców w populacji miasta.” – Źródło: str.131, The Slavonic and East European Review Vol. 46, No. 106 (Jan., 1968), pp. 129-140; Istvan Deak, Budapest and the Hungarian Revolutions of 1918-1919

 

[John Amanchukwu demaskuje książkę „To jest całkowicie normalne [It’s Perfectly Normal]” na posiedzeniu rady szkolnej]

[John Amanchukwu o obscenicznych książkach w szkolnych bibliotekach]

[Margaret Hamilton o teorii płci na posiedzeniu rady szkoły w hrabstwie Wake, Karolina Północna]

 

„Wokeizm prawdopodobnie nie mógłby powstać bez wynalezienia i bezkrytycznego propagowania środków antykoncepcyjnych. Skrócony opis najnowszej historii zachodnich społeczeństw ujawnia, że rozwój “edukacji seksualnej” w szkołach nastąpił mniej więcej w tym samym czasie, gdy środki antykoncepcyjne zaczęły zyskiwać na popularności.

Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, możemy zapoznać się z kilkoma szczegółowymi fragmentami świetnego eseju napisanego przez brytyjską psycholog dziecięcą Louise Eickhoff w wydaniu The Guardian z 19 września 1970 roku.

We wszystkich krajach, w których wprowadzono edukację seksualną, zaobserwowano ten sam destrukcyjny wzór zmian społecznych: wzrost nieślubności i chorób wenerycznych, rozwiązłości i prostytucji amatorskiej, przestępstw symbolicznych lub agresywnych seksualnie oraz zastępczych satysfakcji z palenia, picia i zażywania narkotyków, a także obniżenie wieku osób zaangażowanych.

Nastąpił wzrost bezmyślnej, destrukcyjnej agresji w społeczności oraz publicznych pokazów brudu, słyszanych na ulicach, w transporcie publicznym i widzianych na ścianach, nawet w “damskiej” [toalecie] emanującej z ust i rąk dzieci…

Ameryka rozpoczęła swoje programy szkolne na początku lat dwudziestych. W połowie lat trzydziestych… zaobserwowano bezwstydne zachowanie młodych dorastających dziewcząt; na początku lat czterdziestych pracownicy socjalni dyskutowali o dobru i złu eksperymentów seksualnych w grupie 8-10 lat… wszyscy zaangażowani byli wyrafinowani seksualnie, a dzieci zgłaszały, że nieszczęśliwe zachowanie ich towarzyszy wynikało z lekcji seksu w szkołach…

Indoktrynacja seksualna, zamiast prowadzić do większej stabilności… doprowadziła do zwiększonego niezadowolenia seksualnego, wymiany partnerów małżeńskich i ekscesów seksualnych… podczas gdy wskaźnik przestępczości w Ameryce kontynuował swój astronomiczny kurs (148 procent w ciągu dziewięciu lat), wskaźnik urodzeń spadł… niedawny raport w czasopiśmie branżowym szczegółowo opisuje szkody wyrządzone przez zdeprawowane praktyki na małych dzieciach przez ich rodziców, którzy sami są drugim pokoleniem indoktrynacji seksualnej.


Wszystkie dzieci, z wyjątkiem nielicznych, otrzymały pełne instrukcje dotyczące seksu, w tym chorób wenerycznych, antykoncepcji, aborcji, a nawet perwersji… Spośród przebadanych osób, 52 zostały wprowadzone na przestępczy kurs bezpośrednio przez edukację seksualną.

Edukacja seksualna, poza rodzicami, w szkole jest niebezpieczna, ponieważ niszczy wbudowane naturalne zabezpieczenia osobistych, prywatnych, intymnych, miłosnych więzi, które chronią jednostkę przed społeczeństwem…

Programy edukacji seksualnej są złe, ponieważ zabierają pojazd prosto z salonu na autostradę, pozostawiając go pod opieką osoby, która przestudiowała podręcznik do teorii, ale nie miała doświadczenia w prowadzeniu pojazdu.”

Czy możemy się dziwić, że pięćdziesiąt trzy lata po tym, jak tak ostre ostrzeżenia zostały zignorowane, szkoły na Zachodzie prowadzą dziś “lekcje” masturbacji dla dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat?” – Puranas and Woke: From Sanctifying the Mundane to Perverting Sanctity

 

 

Standardy edukacji seksualnej w Europie [WHO]

Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem

 

PDF – Standardy edukacji seksualnej w Europie | Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem | Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii (BZgA) | 2010

Dzieci w wieku 6-9 lat mają rozumieć co to jest akceptowalny seks z partnerem.
Dzieci w wieku 9-12 lat powinny umieć negocjować i komunikować się w sprawie bezpiecznego seksu z partnerem.

Grupa-wiekowa-0–4-lata

 

 

 

Edukacja seksualna - Grupa wiekowa 4-6 lat

Edukacja seksualna - Grupa wiekowa 6-9 lat

 

Edukacja seksualna - Grupa wiekowa 9-12 lat

 

Benjamin Ruvin Levin jest byłym kanadyjskim urzędnikiem państwowym, badaczem edukacji i skazanym przestępcą seksualnym. Zajmował stanowisko Canada Research Chair in Education Leadership and Policy w Ontario Institute for Studies in Education (OISE) na Uniwersytecie w Toronto. Przez trzy lata służył w liberalnym rządzie prowincji Ontario Daltona McGuinty’ego jako wiceminister w Ministerstwie Edukacji, po tym jak zajmował podobne stanowisko w Manitobie. Służył również jako doradca premier Ontario Kathleen Wynne.

Benjamin Ruvin Levin

Benjamin Ruvin Levin

W dniu 8 lipca 2013 r. Levin został aresztowany przez jednostkę ds. przestępstw seksualnych Toronto Police Service i oskarżony o siedem zarzutów wykorzystywania dzieci, w tym o posiadanie i dostęp do pornografii dziecięcej. Był podejrzany przez policję od połowy 2012 roku. Został zwolniony za kaucją w wysokości 100 000 dolarów.

Zgodnie z listem wysłanym przez Levina do jego byłych kolegów, w którym pisał

“Drodzy koledzy i koleżanki, jak zapewne wiecie, obecnie stoję w obliczu szeregu zarzutów kryminalnych postawionych w lipcu 2013 roku. Po wielu przemyśleniach i dyskusjach z moją rodziną, 3 marca przyznam się do trzech z siedmiu zarzutów, a mianowicie do posiadania pornografii dziecięcej, tworzenia pisemnej pornografii dziecięcej i doradzania w przypadku napaści na tle seksualnymEx-deputy education minister looks for help before guilty plea

29 maja 2015 roku został skazany na trzy lata więzienia. Spędził w więzieniu tylko trzy miesiące kary, zanim został zwolniony warunkowo.