Władza, Odpowiedzialność i Rozliczalność

W celu skutecznego delegowania…

Władza, Odpowiedzialność i Rozliczalność za zadanie zmieniają właściciela, kiedy menedżer lub pracownik wyższego szczebla deleguje zadanie w dół hierarchii…

Władza, Odpowiedzialność i Rozliczalność

Ludzie nie chcą być lepsi, chcą tylko pozwolenia na nieponoszenie konsekwencji własnych działań.

Władza, Odpowiedzialność i Rozliczalność to 3 kluczowe pojęcia w procesie delegowania zadań!

Przed delegowaniem jakiegokolwiek zadania należy zrozumieć, jak na delegowanie wpływa Twoja umiejętność zarządzania pracownikami. Musisz mieć zdolność do delegowania uprawnień, odpowiedzialności i rozliczania.

“Zawsze wybieraj najbardziej odpowiedniego pracownika z umiejętnościami i kompetencjami do zrealizowania wymagań!”

Często pojawiają się pewnego rodzaju zamieszania dotyczące różnicy między tymi trzema terminami, które są niezbędne do skutecznego delegowania. Oto krótkie wyjaśnienie każdego z nich:

 

Władza

Władza zawsze płynie w dół. Jest to uprawnienie [moc decyzyjna] nadane menedżerowi lub liderowi do działania i podejmowania decyzji w wyznaczonych granicach i osiągania celów organizacyjnych.

Zazwyczaj władza jest dzielona między menedżera i osobę otrzymującą delegację. Organizacja nie może istnieć z powodzeniem bez władzy.

Oczekuje się, że osoba ta będzie korzystać z pełnego zakresu swoich uprawnień, aby właściwie, z zyskiem i profesjonalnie zarządzać zadaniem. Bez władzy kierownik [menedżerem] przestaje być kierownikiem, wskazuje to na prawo i władzę do podejmowania decyzji, wydawania poleceń i instrukcji podwładnym.

Stres jest efektem robienia wszystkiego samemu, więc deleguj … i przekaż uprawnienia zaufanemu pracownikowi.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność odnosi się do aktu wykonania określonego zadania, obowiązku ciążącego na osobach uznanych za odpowiedzialne. Delegując zadanie, kierownik [menedżer] i osoba otrzymująca delegację dzielą się odpowiedzialnością za wykonanie pracy.

Termin “odpowiedzialność” jest często określany jako “obowiązek wykonania określonego zadania powierzonego podwładnemu. W organizacji odpowiedzialność to obowiązek wynikający z wydanych wytycznych”.

Podczas delegowania zadania zarówno kierownik, jak i osoba otrzymująca delegację ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie pracy. Kierownik jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji dotyczących tego, co należy zrobić, podczas gdy osoba otrzymująca delegację jest odpowiedzialna za ustalenie, w jaki sposób zadanie powinno zostać wykonane.

Zatem kierownik jest odpowiedzialny i ponosi odpowiedzialność za działanie, za które otrzymał uprawnienia. Istotą odpowiedzialności jest zobowiązanie podwładnego do wykonania powierzonego obowiązku.

-Jej źródłem jest zawsze relacja przełożony – podwładny

-Odpowiedzialność ma formę ciągłego zobowiązania

-Osoba przyjmująca odpowiedzialność jest rozliczana z wykonania powierzonych obowiązków

Zazwyczaj władza płynie w dół, natomiast odpowiedzialność w górę.

Ekstremalna Odpowiedzialność – Jocko Willink
Moralna odpowiedzialność aby kwestionować autorytety/władzę – Jocko Willink

 

Rozliczalność

Rozliczalność zawsze płynie w górę; jest to akt bycia odpowiedzialnym za działania i decyzje. Rozliczalność to obowiązek jednostki do formalnego raportowania przełożonemu o pracy, którą wykonał w celu wywiązania się z odpowiedzialności, a każdy pracownik powinien być rozliczny z powierzonego mu zadania i być w stanie wykonać je zgodnie ze standardami ustalonymi przez przełożonego.

Podczas delegowania zadania rozliczalność za jego wykonanie przenosi się z kierownika na osobę otrzymującą delegację i faktycznie wykonującą pracę. To ona odpowiada za wykonanie powierzonych obowiązków i wszelkie pozytywne lub negatywne konsekwencje związane z ich wykonaniem są ostatecznie jej odpowiedzialnością.

Podczas delegowania władza, odpowiedzialność i rozliczalność są ze sobą powiązane. Kierownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania pracowników pod jego kierownictwem, nawet jeśli w organizacji jest wiele warstw.

Rozliczalność oznacza, że podwładny powinien wyjaśnić wszelkie czynniki, które są odpowiedzialne za słabe wyniki lub ich brak, jednak kierownik jest ostatecznie odpowiedzialny za ogólne wyniki pracownika.

Źródło: Authority, Responsibility and Accountability