Atrakcyjne studentki i niższe oceny podczas zdalnego nauczania

A jak Atrakcyjna: Atrakcyjne studentki doświadczyły tego jak ich oceny spadały podczas plandemii Covid z powodu utraty “premii za urodę”,  kiedy profesorowie nie mogli widzieć ich twarzy.

9 listopad 2022

Atrakcyjne studentki i niższe oceny podczas zdalnego nauczania

– Stopnie wielu atrakcyjnych kobiet spadły, gdy paranoja związana z Covidem wymusiła zdalne nauczanie.
– Naukowiec odkrył, że było tak szczególnie w przypadku kursów “jakościowych”.
– Wyniki pozostały takie same w bardziej wymagających liczbowo klasach, takich jak matematyka i nauki ścisłe.
– Mężczyźni również korzystają z bycia atrakcyjnymi, ale ich wyniki nie spadły.

Atrakcyjne kobiety doświadczyły spadku ocen, gdy zajęcia i egzaminy przeniosły się do sieci podczas pandemii, sugeruje badanie.

Adrian Mehic, badacz na Uniwersytecie w Lund, przeanalizował wyniki 300 studentów inżynierii płci męskiej i żeńskiej w Szwecji przed i po uruchomieniu histerii związanej z wirusem odpowiedzialnym za Covid.

Panel ponad 70 osobnych uczestników został poproszony o ocenę atrakcyjności każdego studenta na podstawie zdjęć ich twarzy.

Badanie wykazało znaczny spadek średnich ocen na uczelni wśród atrakcyjnych studentek – ale tylko w “jakościowych” kursach, w których nauczyciele i studenci byli bardziej skłonni do interakcji. Obejmują one zajęcia takie jak biznes i ekonomia, gdzie egzaminy i zadania są oceniane subiektywnie. Na kursach ilościowych – takich jak matematyka i fizyka – gdzie odpowiedzi są zazwyczaj po prostu poprawne lub niepoprawne, nie zaobserwowano tego samego trendu. Nie było takiej tendencji wśród mężczyzn.

Adrian Mehic powiedział DailyMail.com, że wyniki nie były zaskakujące, ponieważ atrakcyjni ludzie są znani z wyższych wynagrodzeń i innych korzyści w pracy. Badanie Uniwersytetu Wisconsin opublikowane w zeszłym roku wykazało, że atrakcyjni ludzie zarabiają do dziewięciu procent więcej niż ich rówieśnicy.

Uważa się, że atrakcyjni ludzie mają większą pewność siebie, więc mogą być lepsi w prezentowaniu i przemawianiu publicznym, jak wynika z poprzednich badań.

Do swojej pracy, opublikowanej w czasopiśmie Economic Letters, pan Mehic zebrał dane od 307 studentów inżynierii w Szwecji, którzy rozpoczęli studia w latach 2015-2019.

„W artykule zbadano rolę atrakcyjności twarzy studenta na wyniki w nauce w różnych formach nauczania, wykorzystując dane pochodzące od studentów inżynierii w Szwecji. W przypadku nauczania twarzą w twarz atrakcyjni studenci otrzymują wyższe oceny z przedmiotów nieilościowych, w których nauczyciele wchodzą w większą interakcję ze studentami, niż w przypadku kursów ilościowych. Ustalenie to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Gdy w czasie pandemii COVID-19 zajęcia przeniesiono do internetu, oceny atrakcyjnych studentek pogorszyły się z przedmiotów nieilościowych. Jednak premia za urodę utrzymała się u mężczyzn, co sugeruje, że dyskryminacja jest istotnym czynnikiem wyjaśniającym premię za urodę w ocenach tylko u kobiet.” – Źródło: Economics Letters, Volume 219, October 2022, 110782; Student beauty and grades under in-person and remote teaching https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517652200283X#!

Zwerbował również panel 74 osobnych ochotników, aby ocenić uczestników badania od jednego do 10 – na podstawie jednego zdjęcia głowy. Stopnie z pierwszych dwóch lat pięcioletniego programu inżynierskiego zostały wyciągnięte – ponieważ zawierały więcej ogólnych studiów zamiast specjalistycznych kursów.

Po sprawdzeniu wieku, płci studenta i płci profesora na każdym kursie, Mehic stwierdził, że istniała wyraźna korzyść wśród atrakcyjnych studentów na kursach jakościowych.

Nie stwierdzono podobnego efektu w przypadku zajęć ilościowych.

‘Na kursach matematyki i fizyki trudniej jest dyskryminować’, wyjaśnił. ‘Zazwyczaj jest to po prostu kwestia poprawnej lub niepoprawnej odpowiedzi. Wykonujesz obliczenia [i otrzymujesz dobrą lub złą odpowiedź]. ‘Natomiast w biznesie musisz przedstawiać i argumentować’.

Powiedział, że korzyść nie była wystarczająca, aby przenieść kiepskiego studenta na szczyt klasy, ale dawało o impuls kilku punktów procentowych.

Kiedy histeria związana z Covidem uderzyła w Szwecję, a także w znaczną część świata, na początku 2020 roku, szkoły były zmuszone do korzystania z aplikacji do wideokonferencji, takich jak Zoom, w celu prowadzenia zdalnego nauczania.

W wielu przypadkach profesorowie nie wiedzieliby nawet, jak wielu z ich studentów wyglądało, a interakcje twarzą w twarz były bliskie zeru.

W tym okresie zniknęły korzyści, z jakich cieszyły się atrakcyjne studentki na kursach jakościowych. 

Co ciekawe, tego samego zjawiska nie zaobserwowano u mężczyzn. Atrakcyjni studenci płci męskiej utrzymali swój niewielki wzrost ocen w porównaniu z ich mniej atrakcyjnymi rówieśnikami.

Adrian Mehric uważa, że dzieje się tak dlatego, że atrakcyjni mężczyźni mają inne cechy cenne w kursach jakościowych, takie jak większa pewność siebie, która może być cenna podczas prezentacji na zajęciach.

Powiedział również, że większość profesorów w badaniu to mężczyźni, więc atrakcyjność kobiet mogła być silniejszym czynnikiem niż atrakcyjność mężczyzn.

Badacz wyjaśnił, że choć jest to jedno z pierwszych spojrzeń na to, jak atrakcyjność działa w szkole, wiadomo jednak, że atrakcyjne osoby odnoszą korzyści w miejscu pracy.

Wiele badań przeprowadzonych w przeszłości wykazało, że bycie atrakcyjnym w miejscu pracy również ma znaczenie. Badanie z 2005 roku wykazało, że atrakcyjni ludzie z tymi samymi referencjami otrzymują wynagrodzenie o 10 procent wyższe niż ich rówieśnicy.

Osoby atrakcyjne fizycznie są również bardziej pewne siebie, co poprawia cenne umiejętności społeczne, które mogą przynieść korzyści zarówno w pracy, jak i w szkole, jak wynika z badania przeprowadzonego w 2001 roku.

Te umiejętności mogą być cenne, gdy osoba negocjuje wynagrodzenie lub daje prezentację w szkole.

Źródło: A for attractive: Good-looking female college students saw their grades DROP during Covid pandemic ‘when professors couldn’t see their faces’, study claims

 

Zobacz na: Dlaczego szkoły nie edukują – John Taylor Gatto, 1990
Płeć a środowisko akademickie
John Taylor Gatto: Jak oświata publiczna upośledza nasze dzieci i dlaczego?
Dlaczego chłopcy się siłują, bawią w bójki i są ruchliwi – Dr Michael Nagel

 

Dlaczego mamy tak dużo kobiet po studiach i tak mało mężczyzn


“Skąd się bierze ta luka edukacyjna? Dlaczego mamy tak dużo kobiet po studiach i tak mało mężczyzn?
Jakaś luka edukacyjna występuje prawie wszędzie, ale w Polsce jest ona bardzo wysoka. Istnieje masa koncepcji, dlaczego tak jest, ale brakuje pogłębionych badań. Jako jedną z przyczyn można wskazać koncentrację edukacji wyższej w dużych miastach. To powoduje, że kobiety, które chcą poprawić sobie jakość życia, mają większą skłonność do migracji do dużych miast i tam zaczynają studiować. Cokolwiek.
Jadę do dużego miasta postudiować?
Jeszcze inaczej: część kobiet chce się wyrwać ze swojej małej miejscowości czy wsi, a najlepszym powodem są studia wyższe.
Pokutuje taki stereotyp, że kobiety chcą robić karierę i się edukować, a mężczyźni są oklapli i mniej ambitni. Ale wnioski z badań są inne. Nie chodzi o to, że każda kobieta chce poprzez studia zdobyć jakiś konkretny zawód, o którym marzy, albo uważa, że po tych studiach będzie zarabiać dużo pieniędzy. Częstym motywem jest to, że studia to bezpieczne wejście do dużego miasta. Mężczyźni rzadziej wykazują skłonność, żeby studiować dla studiowania i uczyć się kierunków, po których ciężko o jakiś konkretny zawód.
Czyli prywatną Wyższą Szkołę Tego i Owego kończą głównie dziewczyny?
Tak. To wynika ze statystyk. Mężczyźni bardziej cenią konkret i to, żeby zarabiać tu i teraz. Zresztą możliwości uzyskania w miarę dobrej pracy przez mężczyznę ze średnim wykształceniem są jednak lepsze niż w przypadku kobiety. Innym powodem dużej luki edukacyjnej może być to, że szkoły są jednak bardziej nastawione na kształcenie kobiet. Wysoki stopnień feminizacji wśród kadry pedagogicznej tworzy dla dziewczyn nieco lepszą atmosferę do nauki niż dla chłopców. To nie jest nic decydującego – chcę to podkreślić – ale kolejny mały czynnik tu, mały czynnik tam, no i to w końcu tworzy pewien wzorzec. Chłopcy w szkołach czują się bardziej wyobcowani, mają większą skłonność do trudności edukacyjnych, częściej powtarzają klasę i częściej nie kończą szkół niż dziewczynki. Kolejna rzecz: w wieku nastoletnim status chłopaka w grupie bardziej zależy od tego, że jest przekorny, potrafi się postawić nauczycielowi, a nie od tego, że dobrze się uczy i odrabia prace domowe.”Spada liczba osób z wykształceniem wyższym,29 listopada 2022

 

 

Inteligencja studentów studiów licencjackich jest przeciętna

 

Wprowadzenie.

Zgodnie z powszechnym przekonaniem, średni iloraz inteligencji studentów uniwersytetów wynosi od 115 do 130 punktów IQ, czyli jest znacznie wyższy niż średni iloraz inteligencji populacji ogólnej ( średnia [M] = 100, Odchylenie Standardowe = 15). Prześledziliśmy pochodzenie tego przekonania z przestarzałych danych dotyczących inteligencji zebranych w latach 40. i 50. XX wieku, kiedy edukacja uniwersytecka była przywilejem nielicznych. Badanie nowszych danych IQ wskazuje, że IQ studentów i absolwentów uniwersytetów spadło do średniej ogólnej populacji. Spadek IQ studentów jest konieczną konsekwencją rosnącego poziomu wykształcenia w ciągu ostatnich 80 lat. Obecnie ukończenie studiów wyższych jest bardziej powszechne niż ukończenie szkoły średniej w latach 40. ubiegłego wieku.

Metoda.

Przeprowadziliśmy metaanalizę średnich wyników IQ próbek studentów college’ów i uniwersytetów badanych Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych w latach 1939-2022.

Wyniki.

Wyniki pokazują, że średnie IQ studentów studiów licencjackich wynosi obecnie zaledwie 102 punkty IQ i spada o około 0,2 punktu IQ rocznie. IQ studentów różni się również znacznie w zależności od uczelni i jest skorelowane z selektywnością uczelni (mierzoną średnimi wynikami ocen [Suite of Assessments – SAT] przyjętych studentów).

Dyskusja.

Wyniki te mają szerokie implikacje. Po pierwsze, uniwersytety i profesorowie muszą zdać sobie sprawę, że studenci nie są już niezwykli, a jedynie przeciętni, i muszą dostosować programy nauczania i standardy akademickie. Po drugie, pracodawcy nie mogą już polegać na tym, że kandydaci z dyplomami uniwersyteckimi są bardziej zdolni lub mądrzejsi od tych bez dyplomów. Po trzecie, studenci muszą zdać sobie sprawę, że przyjęcie na uniwersytet nie jest już zaproszeniem do dołączenia do elitarnej grupy. Po czwarte, mit genialnych studentów studiów licencjackich w literaturze naukowej i popularnej musi zostać obalony. Po piąte, szacowanie przedchorobowego IQ na podstawie osiągnięć edukacyjnych jest bardzo niedokładne, przestarzałe, nieoparte na dowodach i jest jedynie spekulacją. Po szóste, przestarzałe dane lub testy IQ nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji o wysokiej stawce dotyczących osób, na przykład przez psychologów klinicznych w celu wyrażenia opinii na temat inteligencji i zdolności poznawczych ich klientów.” – Źródło: Front. Psychol. Sec. Cognitive Science. Volume 15 – 2024; Meta-analysis: On average, undergraduate students’ intelligence is merely average https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2024.1309142/abstract